This website uses cookies. More information about the cookies can be found in the cookie policy. By continuing to surf, you give ASP permission to use the cookies. If you block certain cookies, this may hinder the correct functioning of the website.

Home > Books > Other > Psychology > ZELFORGANISATIES IN VLAANDEREN
Share: Facebook Twitter Pinterest Google plus E-mail
The correct price is calculated after you log in. This price is VAT inclusive and delivery cost included.
Publication date:17/03/2014

ZELFORGANISATIES IN VLAANDEREN

by: Bert Anciaux

Meer dan duizend lokale ‘zelforganisaties’ in Vlaanderen en Brussel bieden ruimte en geborgenheid voor mensen om zich te organiseren op basis van eenzelfde etnischculturele identiteit. Het predicaat ‘zelf’ benadrukt dat deze verenigingen zichzelf uitvonden. Het zijn eigen keuzes van heel diverse culturele gemeenschappen, met als belangrijkste criterium de aandacht voor en het koesteren van hun etnisch-culturele eigenheid. Deze verenigingen leven en werken in een dynamische omgeving, bouwen vele relaties op met tal van actoren, o.a. hun onmiddellijke omgeving, de plaatselijke overheid en de professionele voorzieningen van welzijn, onderwijs, werkgelegenheid enz. Ze verzamelden zich in landelijke federaties, gesitueerd binnen het sociaal-cultureel werk.

Dit onderzoek verschaft meer kennis over deze verenigingen, over hun functioneren, hun externe dimensies en hun positie binnen een (lokale) interculturele samenleving. Dit boek besteedt veel aandacht aan de mogelijkheden, beperkingen en uitdagingen die deze verenigingen bieden, zowel voor hun leden en voor de eigen etnischculturele achterban, maar eveneens voor de omringende samenleving. Wat zijn de verwachtingen, vooroordelen, kansen? De studie ontwikkelt achtereenvolgens een ruim sociaalwetenschappelijk referentiekader, geeft verslag van het empirisch onderzoek en biedt een breed gamma aan kritische, algemene en ook erg concrete vaststellingen en aanbevelingen. Daarbij vormen ‘zelforganisaties’ een uitzonderlijk veelzeggend exponent van de wijze waarop onze samenleving omgaat met etnisch-culturele verscheidenheid en interculturaliteit. Een niet altijd zo stichtend verhaal.


Standard
Price € 24,95

Details

ZELFORGANISATIES IN VLAANDEREN
Author(s): Bert Anciaux
ISBN: 9789057184062
Language: Dutch

About the author(s)

Bert Anciaux (1959) is politicus en advocaat. Hij was achtereenvolgens schepen in Brussel (1991-1994), voorzitter van de Volksunie (1992-1997), alliantievoorzitter van VU&ID (1997-1999), senator (1995-1999), Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Stedelijk beleid, Ontwikkelingssamenwerking en Brusselse Aangelegenheden (1999-2002), Federaal minister van Mobiliteit en Sociale Economie (2003-2004), Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel (2004-2009) en senator en fractievoorzitter sp.a (2010-). In 2014 promoveert hij tot doctor in de Pedagogische wetenschappen aan de VUB, faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen/Vakgroep Agogiek.

More in this category

ONGELIJK SPEL Tine Vertommen
SCÈNES UIT EEN ONTMOETING Jasmina Sermijn
GEWELDLOOS VERZET Frank Van Holen, Johan Vanderfaeillie en Bart Colson (red.)

All books in this category