This website uses cookies. More information about the cookies can be found in the cookie policy. By continuing to surf, you give ASP permission to use the cookies. If you block certain cookies, this may hinder the correct functioning of the website.

Algemene voorwaarden

Privacy

Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens

Tijdens een bezoek aan de site kunnen gegevens van niet-persoonlijke aard zoals het browsertype, het IP-adres, het platform en 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker.

Deze gegevens of de cookies worden niet gebruikt om het individueel surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Internetbrowsers zoals Internet Explorer, Netscape Navigator of Firefox laten toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Alle gegevens over surfgedrag kunnen door Uitgeverij ASP herleid worden tot anonieme statistieken of logboeken. Deze worden echter in geen geval geanalyseerd op individueel of persoonlijk vlak. De gegevens worden niet doorgegeven aan andere organisaties.

Registratie van de persoonlijke gegevens

Bestellingen

Bij bestellingen via de website worden volgende gegevens opgevraagd, ten einde de bestelling te kunnen uitvoeren:

  • Bedrijf / Organisatie
  • Naam en voornaam
  • Adresgegevens
  • E-mailadres

Daarnaast kan nog additionele informatie doorgegeven worden. Deze velden zijn echter niet verplicht in te vullen.

Verwerking van uw persoonlijke gegevens

Uitgeverij ASP verbindt zich ertoe de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer na te leven ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998.

Deze wet kunt u online raadplegen op de site www.privacycommission.be/nl.

Doeleinden van de opslag van persoonlijke gegevens

Uw gegevens worden door Uitgeverij ASP alleen gebruikt om u op de hoogte te houden van onze uitgaven en activiteiten.

Inzage en correctie van uw gegevens

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kunt u uw gegevens opvragen en ze eventueel corrigeren.

Uw gegevens opvragen doet u via de algemene contactgegevens van Uitgeverij ASP die u op deze website terugvindt.

Na controle van uw identiteit delen we u zo snel mogelijk de gegevens mee waarover we beschikken. Indien bepaalde gegevens gewijzigd dienen te worden, kunt u uw correcties steeds doorgeven.

Disclaimer

Het gebruik van deze website impliceert dat u onderstaande voorwaarden aanvaardt.

1. Toegang tot de website

Uitgeverij ASP doet al het mogelijke om de toegang tot deze website 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 te verzekeren, dit echter zonder enige garantie.

Deze website kan tijdelijk niet bereikbaar zijn, met name wegens onderhoud, storingen of andere technische redenen.

2. Intellectuele rechten

Alle elementen van deze website worden beschermd door de auteursrechten van Uitgeverij ASP. Hiermee worden zowel de structuur, de teksten als de grafische uitwerking bedoeld.

3. Aansprakelijkheid

Uitgeverij ASP kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor onbereikbaarheid van deze website en de daaruit voortvloeiende gevolgen omwille van de redenen vermeld in punt 1.

De informatie, producten en diensten op deze website kunnen technische en inhoudelijke fouten bevatten. Uitgeverij ASP doet al het mogelijke om fouten te voorkomen, maar kan in geen geval de correctheid garanderen van de informatie die op de website getoond wordt.

Uitgeverij ASP is niet verantwoordelijk voor enige tijdelijke of permanente schade veroorzaakt aan de gegevens of het informaticamaterieel van de gebruiker tijdens de toegang tot de website.

Uitgeverij ASP is ook niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen via deze website. Uitgeverij ASP kan niet aansprakelijk gesteld worden voor inbraak door derden in haar informaticasystemen en de plundering van gegevens die daaruit zou kunnen voortvloeien.

4. Hyperlinks

Uitgeverij ASP is niet verantwoordelijk voor de inhoud van webpagina's waarnaar verwezen wordt en die buiten de hierboven vermelde domeinen vallen. De inhoud van deze website valt onder de verantwoordelijkheid van de eigenaars van deze webruimtes.

5. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) de website zullen exclusief onderworpen zijn aan het Belgisch recht waarbij de rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, de rechtbank van Koophandel te Brussel, en het Vredegerecht van Brussel uitsluitend bevoegd zijn.

Indien U niet akkoord kan gaan met de inhoud van deze algemene voorwaarden is het enige verhaalsmiddel de website niet verder te gebruiken.

Voorwaarden

De koper dient volgende 'Algemene verkoopsvoorwaarden' zonder voorbehoud te aanvaarden wil hij de digitale bestelbon valideren. Andere of tegengestelde voorwaarden van de klant, zelfs deze vermeld op zijn bestelbonnen of andere documenten, worden voor niet-geschreven gehouden, behalve wanneer ze uitdrukkelijk en schriftelijk door ons werden aanvaard, in welk geval ze enkel gelden voor het contract dat er voorwerp van uitmaakt. In geen geval kan ons stilzwijgen worden geïnterpreteerd als een aanvaarding van andere voorwaarden.

Alle vragen over deze voorwaarden kunnen worden doorgegeven aan Uitgeverij ASP via de algemene contactgegevens die op deze website vermeld staan.

Bescherming van uw gegevens

Bij bestelling worden de adresgegevens van de klant opgenomen in een geautomatiseerd adressenbestand. Deze adresgegevens zijn enkel bestemd voor gebruik door Uitgeverij ASP en worden niet meegedeeld aan derden. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 behoudt de klant te allen tijde het recht op inzage en verbetering van de gegevens.

Zie ook de privacy-clausule op deze website.

Prijzen

Alle op deze website vermelde prijzen zijn inclusief btw en gratis verzending in België vanaf € 25, tenzij anders vermeld en onder voorbehoud van zetfouten. De getoonde verzendkosten in het winkelwagentje betreffen leveringen in België vanaf € 25. Voor leveringen in België onder € 25 en in het buitenland kunnen aangepaste verzendkosten gefactureerd worden, afhankelijk van de afstand en het gewicht van de bestelling.

De prijzen zijn geldig op de dag van het bezoek van de website. Zonder voorafgaande kennisgeving kunnen deze op de website aangepast worden.

Kortingen en promotieprijzen voor onze producten en diensten (boeken, opleidingen, tijdschriften...) zijn niet onderling cumuleerbaar.

Bestelprocedure

De bezoeker van de website van Uitgeverij ASP kan een bestelling plaatsen door achtereenvolgens volgende stappen te doorlopen. Enkel op deze wijze kan een geldige digitale bestelbon opgemaakt worden.

Selectie van het product
Via de zoekmachine kan de catalogus doorzocht worden. Over ieder product kan op de fiche van het product meer informatie geconsulteerd worden. Alle producten die op de website worden aangeboden, worden te goeder trouw en zo getrouw mogelijk beschreven. Het product bestellen kan door te klikken op de link 'Bestel’ of ‘Registreer nu’, afhankelijk van het type product.

Via de homepage kunnen een aantal producten ook steeds rechtstreeks besteld worden door te klikken op de link 'Bestel' en ‘Registreer nu’.

Aantal exemplaren
Na selectie van het product bepaalt u hoeveel exemplaren u wenst te bestellen. Standaard staat het aantal ingesteld op '1'.

Identificatie van de bezoeker
Als de koper nog niet ingelogd is, dient hij zich tijdens de bestelprocedure te identificeren om de producten in het winkelwagentje te kunnen bestellen.

Bij een verkeerde ingave van bepaalde invulvelden, verschijnt een foutmelding.

Bevestiging van uw bestelling
Na identificatie wordt een samenvatting van de bestelling getoond, met de facturatie- en leveringsgegevens.

In deze fase van de bestelprocedure kunnen alle gegevens nog gewijzigd worden.

Pas nadat op 'Bestelling beëindigen' geklikt werd, is de bestelling voltooid. De klant krijgt een bevestiging van zijn bestelling. De klant ontvangt een overzicht van de bestelling eveneens via e-mail.

Betaling

De betaling van een bestelling gebeurt na ontvangst van de factuur. Deze factuur wordt onder aparte omslag aan de klant bezorgd.

Behoudens andersluidend beding zijn alle facturen betaalbaar uiterlijk op de vervaldag.

Elke factuur die door de klant-debiteur niet betaald is op de vervaldag levert van rechtswege een intrest van 1% per maand met als minimum de wettelijke interesten. Elke factuur die niet betaald is door de klant-debiteur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vanaf de tweede rappel telkens met 12,50 euro administratiekosten verhoogd als vergoeding voor de kosten die het gevolg zijn van de laattijdige betaling. Alle andere kosten door ASP gedaan tot incasso bij de klant-debiteur zoals kosten tot aangetekende verzending, verplaatsingskosten, deurwaarderskosten, advocatenkosten worden automatisch aangerekend en dienen door de klant-debiteur terugbetaald.

Leveringstermijn

Het vermelden van leveringstermijnen houdt van onzentwege geen enkele garantie in. Een vertraging kan in geen geval aanleiding geven tot de betaling van schadevergoeding of tot de ontbinding van de overeenkomst.

Schade en verlies van het product

Conform de Belgische wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de bescherming van de consument, komt de last van schade- en verliesrisico's neer op de afstandsverkoper.

Uitgeverij ASP waarborgt dat de producten en toebehoren in goede staat geleverd worden. Elke beschadiging moet door de klant bij ontvangst vastgesteld worden, en binnen de acht dagen schriftelijk aan Uitgeverij ASP kenbaar gemaakt, zo niet heeft de klant het geleverde in zijn geheel aanvaard. Uitgeverij ASP verbindt zich ertoe het beschadigd exemplaar kosteloos te vervangen door een onbeschadigd.

Annulatie van bestelling

Een bestelling kan schriftelijk geannuleerd worden binnen de 14 kalenderdagen na datum van de bestelling. In geval van annulering van de bestelling is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 40% van de waarde van de bestelling.

Recht van afzage van het contract

Conform de Belgische wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de bescherming van de consument, beschikt de koper, in zijn hoedanigheid van consument, over een termijn van 7 werkdagen, vanaf de datum van levering van de bestelling, om eventueel te melden dat hij afziet van zijn aankoop. Deze kennisgeving van afzage kan gebeuren via e-mail, fax of aangetekende brief.

De terugzending van het (de) betrokken product(en) door de koper gebeurt binnen de 3 werkdagen na verzending van de e-mail, fax of aangetekende brief van afzage. Uitgeverij ASP betaalt het bedrag van de betrokken bestelling terug na ontvangst van het (de) teruggezonden product(en), voor zover het (de) betrokken product(en) in perfecte staat verkeert (verkeren).

De verzendingskosten voor terugzending van het(de) product(en) zijn ten laste van de koper, behalve in geval van niet-conforme levering.

Abonnementen

Abonnementen op vastbladige publicaties kunnen te allen tijde schriftelijk worden opgezegd. Terugzending van een geleverd boek geldt niet als opzegging. De opzegging heeft slechts uitwerking vanaf de eerstvolgende publicatie die verschijnt binnen de vastbladige boekenreeks. De klant blijft dus gehouden tot betaling van de publicatie die nog voor zijn opzegging werd geleverd.

De aankoop van een abonnementsgebonden tijdschrift houdt voor de klant de verplichting in om gedurende ten minste voor het lopende kalenderjaar op het abonnement in te tekenen. Abonnementen waarop wordt ingetekend in de loop van het jaar zullen gefactureerd worden à rato van het aantal nog te verschijnen nummers. Abonnementen worden automatisch verlengd behoudens schriftelijke opzegging voor 1 december van het lopende kalenderjaar.

Aansprakelijkheid

Behoudens de expliciete verbintenissen aangegaan door Uitgeverij ASP krachtens onderhavige Algemene verkoopsvoorwaarden, is de aansprakelijkheid van Uitgeverij ASP beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. Uitgeverij ASP is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals verlies van data, onbeschikbaarheid van data, verlies van omzet, winstderving of elke stijging van de algemene kosten. Uitgeverij ASP is evenmin aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid. Indien de aansprakelijkheid van Uitgeverij ASP wordt weerhouden, is Uitgeverij ASP er enkel toe gehouden de goederen te vervangen en, indien dit niet mogelijk is, de prijs terug te betalen.

Zie ook de Disclaimer op deze website.

Verhuring of verveelvoudiging van producten

Elke verhuring of uitlening van de verkochte goederen zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Uitgeverij ASP is verboden. Uitgeverij ASP zal slechts toestemming tot verhuring of uitlening verlenen indien de klant aantoont dat die verhuring of uitlening gebeurt voor educatieve of culturele, niet-commerciële doeleinden en dat hij daartoe officieel door de overheid is erkend. Indien de klant verkochte goederen verhuurt of uitleent zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Uitgeverij ASP, is hij van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van € 250 per inbreuk verschuldigd, onverminderd het recht van Uitgeverij ASP om een hogere schadevergoeding te vorderen of bijkomende sancties toe te passen.

Behoudens de wettelijke uitzonderingen, mogen de verkochte goederen en hun inhoud niet, geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigd, vertaald, aangepast of opgeslagen worden in enige vorm of op enige wijze, noch mogen de verkochte goederen en hun inhoud, geheel of gedeeltelijk, medegedeeld of doorgegeven worden aan het publiek in enige vorm of op enige wijze (zoals, maar niet beperkt tot, elektronische en mechanische wijze) zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de rechthebbende of Uitgeverij ASP.

Bevoegde rechtbanken

Alle geschillen die tussen Uitgeverij ASP en de klant ontstaan zullen voorgelegd worden aan de rechtbanken te Brussel. Alle contracten worden beheerst door het Belgische Recht.

Bijzondere voorwaarden e-books

Voorafgaandelijk

Onderstaande voorwaarden en bepalingen regelen de rechtsverhouding tussen ASP nv (hierna "ASP" genoemd) en de klant (zijnde de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst is aangegaan met ASP en zich uit dien hoofde verbindt ten aanzien van ASP, hierna: de "Klant"), met betrekking tot de verkoop van e-books (hierna: "e-book" of in het meervoud "e-books").

Door het plaatsen van een bestelling van een e-book via een online verbinding, (1) aanvaardt de Klant zonder enig voorbehoud deze voorwaarden, (2) verklaart de Klant dat hij deze voorwaarden volledig heeft gelezen en begrepen, (3) verbindt de Klant zich ertoe deze na te leven en (4) erkent de Klant de geldigheid ervan als een door hem ondertekend document. Als de Klant onderhavige voorwaarden niet aanvaardt, mag het e-book niet gebruikt worden en dient de Klant onmiddellijk de online verbinding te verbreken. Indien het e-book reeds werd gedownload via de downloadlink die de Klant heeft ontvangen, dan moet de Klant bij niet-aanvaarding het gebruik ervan onverwijld stoppen en dient hij alle kopieën van het e-book in zijn bezit of onder zijn beheer te vernietigen. Indien één bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een dwingende wettelijke bepaling, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasbaarheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.

Onderhavige voorwaarden zijn bijzondere voorwaarden (hierna: "Bijzondere Voorwaarden") die enkel betrekking hebben op de aankoop en het gebruik van e-books en dienen te worden aangevuld met de Algemene Voorwaarden van ASP, die integraal van toepassing blijven op de rechtsverhouding tussen de Klant en ASP en waarbij de Klant verklaart akkoord te gaan met de inhoud ervan. In geval van tegenstrijdigheden tussen de Algemene Voorwaarden van ASP en onderhavige Bijzondere Voorwaarden zullen deze laatste voorrang hebben. De Algemene Voorwaarden van ASP kunnen geraadpleegd worden op de website van ASP (www.aspeditions.be) of kunnen op eenvoudig verzoek bekomen worden bij ASP.

Aanbod, totstandkoming overeenkomst, levering, download

Offertes en prijslijsten van ASP houden geen enkele verplichting/verbintenis in vanwege ASP, en kunnen op elk moment worden teruggetrokken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ASP niet.

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres. ASP en de Klant komen uitdrukkelijk overeen dat middels elektronische weg een geldige overeenkomst tot stand komt. Het ontbreken van een schriftelijke, gewone handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding ervan. ASP gaat er redelijkerwijze ook van uit dat de persoon die de bestelling plaatst en het aanbod aldus aanvaardt, ook gerechtigd en bekwaam is om de Klant te verbinden.

De levering van het e-book vindt plaats op het ogenblik dat de orderbevestiging met downloadlink voor het downloaden van het e-book aan de Klant wordt bezorgd via e-mail, en dit binnen de 24 uren na het plaatsen van de bestelling. Door het verzenden van voormelde e-mail heeft ASP aan haar leveringsplicht voldaan. Mocht de Klant binnen de 24 uren na de bestelling van het e-book geen e-mailbericht van ASP hebben ontvangen, of mocht de downloadlink niet werken, dient hij de klantendienst van ASP onmiddellijk te contacteren via info@aspeditions.be of telefonisch via 02 289 26 10.

Zodra voormelde e-mail met downloadlink aan de Klant wordt bezorgd, kan de Klant het e-book 5 keer downloaden binnen een termijn van drie maanden, die van start gaat vanaf de dag van ontvangst van voormelde e-mail. Na het bereiken van 5 downloads of het verstrijken van deze termijn van drie maanden wordt de mogelijkheid tot downloaden niet langer gegarandeerd.

Gebruik van e-books

Voorwaarden voor gebruik

Om e-books te kunnen gebruiken en te lezen op zijn mobiel toestel en/of zijn computer of laptop, dient de Klant te beschikken over aangepaste software die door derde partijen wordt aangeboden. ASP behoudt zich het recht voor om de gebruiksmethodiek en het leveringsproces van e-books eenzijdig en te allen tijde aan te passen. Indien de Klant voor het consulteren van het bij ASP aangekochte e-book gebruik maakt van software en/of applicaties van derde partijen is ASP niet aansprakelijk voor het correct functioneren van deze software en/of applicaties, de beschikbaarheid ervan en de gevolgen voor het downloaden en gebruiken van het e-book.

Gebruik e-books

De e-books zijn enkel bestemd voor persoonlijk gebruik door de Klant, en wel op maximum vijf verschillende persoonlijke apparaten van de Klant. Het is de Klant niet toegestaan om het e-book geheel of gedeeltelijk te kopiëren, verkopen, verdelen, doorgeven, vertalen, verspreiden, weergeven, reproduceren, publiceren, verhuren, leasen, onderlicentiëren, vergunnen met licentie of op andere wijze over te dragen

Prijzen en betaling

De Klant is gehouden tot betaling van de prijs die is vermeld in de orderbevestiging die hij ontvangt. Kennelijke fouten, manipulaties of vergissingen (zoals evidente onjuistheden), kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door ASP worden gecorrigeerd.

Geen verzakingsrecht en retourrecht

Op het aangekochte e-book geldt geen recht van retour en de Klant kan zijn verzakingsrecht niet uitoefenen. Van zodra de overeenkomst tot stand komt, kan zij niet worden ontbonden.

Contact

Uitgeverij ASP is steeds bereikbaar via volgende contactgegevens:

Uitgeverij ASP
Keizerslaan 34
1000 Brussel
T. 02/289 26 56
F. 02/289 26 59

info@aspeditions.be
Ondernemingsnummer: BE 0886.222.088