Algemene Voorwaarden ASP nv

1. Elke bestelling is onderworpen aan deze algemene voorwaarden met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant.

2. Onze prijzen zijn inclusief btw, exclusief verzendingskosten. Wij hebben het recht onze prijzen aan te passen indien er zich na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen voordoen in de prijs van energie, grondstoffen, in de lonen of in één van de andere bestanddelen van onze kostprijs.

3. Elke factuur die door de klant-debiteur niet betaald is op de vervaldag levert van rechtswege een intrest van 1% per maand op, met als minimum de wettelijke interesten. Elke factuur die niet betaald is door de klant-debiteur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vanaf de tweede rappel telkens met 12,50 euro administratiekosten verhoogd als vergoeding voor de kosten die het gevolg zijn van de laattijdige betaling. Alle andere kosten door ASP gemaakt met het oog op incasso bij de klant-debiteur, zoals kosten voor aangetekende zendingen, verplaatsingskosten, deurwaarderskosten, advocatenkosten enzoverder, worden automatisch aangerekend en dienen door de klant-debiteur terugbetaald te worden.

4. De geleverde goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de hoofdsom, interesten, kosten en belastingen. De risico’s zijn echter ten laste van de klant vanaf het verlaten van onze magazijnen.

5. Om geldig te zijn, dienen klachten bij ons schriftelijk toe te komen:a) in geval van een klacht wegens niet-conformiteit, acht dagen na de levering van de goederen) in geval van verborgen gebreken, acht dagen na de ontdekking van dit gebrek en ten laatste zes maanden na de levering. Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn betalingsverplichtingen. Geen enkel product mag worden teruggestuurd, zonder ons voorafgaande akkoord. Onze waarborg beperkt zich in ieder geval tot vervanging van de zaak en indien dit niet mogelijk is, tot teruggave van de prijs.

6. Elke annulering van de bestelling door de klant dient schriftelijk te gebeuren. In dergelijk geval is de klant een forfaitaire vergoeding van 40 % van het gefactureerde bedrag verschuldigd.

7. De aankoop van een abonnementsgebonden tijdschrift of periodiek houdt voor de klant de verplichting in om gedurende ten minste één jaar op het abonnement in te tekenen. In geval van aankoop gedurende het jaar zullen de reeds verschenen nummers, indien nog beschikbaar, toegestuurd worden. Het abonnement wordt automatisch verlengd tegen de op dat ogenblik geldende prijs, behoudens schriftelijke opzegging voor 1 december van het lopende jaar voor het volgend jaar. Elk product kan bestaan uit verschillende elementen welke in voorkomend geval afzonderlijk kunnen worden gefactureerd.

8. Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht en behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank te Brussel.

9. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel mogelijk met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.